अभिलेखिकरण, नक्सा पास तथा घर निर्माण सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना