छात्रवृत्ति सम्बन्धमा संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन