दरखास्त फारम स्विकृत भएको तथा अन्तरवार्ताको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।