नगरको वार्षिक बजेट योजना

Body: 

आ.व २०७४/७५ को लागी नगरसभा बाट पारीत योजना तथा कार्यक्रम हरुको किताब यहि असोज २६ गते बाट मात्र उपल्ब्ध हुनेछ। हालको लागी यस किताबलाई डाउनलोड गरी योजना सम्झौता गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

Document Type: