पशु स्वास्थ्य तथा बाझोपन निवाराण शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा