मिति २०७५।०४।०२ गते प्राप्त भुकम्प अनुदान पाउने व्यक्तिहरुको नामवली

Documents: