मेडिकल अधिकृत तथा कम्प्युटर अपरेटरको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सुचना