मेडिकल अफिसर तथा कम्प्युटर अपरेटरको दरखास्त पेश गरेका आवेदकहरुको स्विकृत नामवली

Supporting Documents: