वडा अध्यक्षज्यूहरु बैठकमा उपस्थिती हुने सम्बन्धमा ।