श्री सवै नगर कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुको सहभागिता सम्बन्धमा ।