संघ संस्थाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, वडा कार्यालय सबै