सेवा करारका लागि उम्मेदवार सिफरिस गरीएको सुचना

यस नगरपालिकाबाट मिति २०७४।१०।१७ मा प्रकाशित सुचना अनुसार प्राप्त भएका दरखास्त अनुसारका उम्मेदवारहरुको पदपुर्ती समितिबाट लिईएको अन्तरवार्ता वाट छनौट भएका देहायबमोजिमका उम्मेदवारहरुलाई सेवा करारका लागी सिफारिस गरिएको हुंदा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र नियुक्तिका लागी न.पामा सम्पर्क राख्नुहुन जानकारी गराईन्छ।