तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
11% (34 votes)
राम्रो
20% (66 votes)
नराम्रो
18% (57 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
40% (129 votes)
ठिकै
11% (37 votes)
Total votes: 323