तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
12% (21 votes)
राम्रो
23% (39 votes)
नराम्रो
16% (28 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
38% (65 votes)
ठिकै
10% (17 votes)
Total votes: 170