तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
10% (36 votes)
राम्रो
21% (72 votes)
नराम्रो
17% (60 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
41% (141 votes)
ठिकै
11% (39 votes)
Total votes: 348