तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
15% (13 votes)
राम्रो
23% (20 votes)
नराम्रो
16% (14 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
38% (33 votes)
ठिकै
9% (8 votes)
Total votes: 88