तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
10% (32 votes)
राम्रो
21% (64 votes)
नराम्रो
17% (52 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
40% (123 votes)
ठिकै
11% (35 votes)
Total votes: 306