FAQs Complain Problems

Flash News

सुचना सच्याइएको सम्बन्धमा

यस बूढानीलकण्ठ नगरपालीका कार्यालयबाट आ व ०७२।०७३ मा सम्पादन भएका योजना तथा कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्ब्नधमा भए गरेका कार्यहरुको सार्वजिनक सुनुवाइ कार्यक्रम हुनु पर्नेमा भुल वस आ व ०७३।०७४ हुन गएकोले सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाइ सो व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।