FAQs Complain Problems

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको प्रस्ताव आह्वानको सूचना

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, बागमती प्रदेश, हेटौँडाको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार साइलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।११।१०)