FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ४

२०६८को जनगणना अनुसारको जनसंख्या विवरण 

सि.न घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या महिला  पुरुष
१२३० ५२०४ २५९१ २६१३

 

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नं कार्यलयको फोन नं 
        01-4371419
         
Nepali
Ward Contact Number: 
01-4371419
Weight: 
0