FAQs Complain Problems

ई–गभर्नेन्स

 

                   

 

                    

 

                   

 

                      

 

                      

इमेल लग ईन

ई-हाजिरी हेलो सरकार

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता

VERS-MIS

 

                  

 

              

 

                 

 

                   

 

                       

बोलपत्र आह्वान प्रणाली राजश्व भुक्तानी प्रणाली -सम्पत्तीकर राजश्व भुक्तानी प्रणाली -नगदी रसिद परिक्षा व्यवस्थापन प्रणाली

कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली -PIS

         

 

                 

 

             

 

                 

 

                  

 

                     

स्थानीय सञ्चित कोष

ब्यवस्थापन प्रणाली- SUTRA

अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली - नागरिक

VERS-MIS

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता

स्वमूल्याङ्कन प्रणाली - LISA

MOFAGA Login Protal

सम्पति विवरण अनलाईन दर्ता

         

                  

               

                

                 

                        

 
                        डेटाबेस Digital Display

विशेष/समपूरक अनुदान

कार्यक्रम पोर्टल - संघिय

विशेष/समपूरक अनुदान

कार्यक्रम पोर्टल - बागमति प्रदेश

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन

जोखिम मूल्याङ्कन
F
RAP

 
                                                                                               

Nepal Audit Management System

NAMS

बूढानिलकण्ठ न्यूज

      किसान सूचीकरण व्यवस्थापन

                         प्रणाली

NNRFC Portal - वित्त आयोग

             सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

- SIMS

 

अन्य प्रणालीहरु

 

 

१. सम्पत्ती कर सफ्टवेयर

२. नगदी रसिद आम्दानी सफ्टवेयर

३. Examination Management System

४. SUTRA

५. अनलाईन घटना दर्ता

६. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (E-MIS)

७. Digital Display

८. डेटाबेस

९. ई- हाजिरी

१०.विशेष/समपूरक अनुदान कार्यक्रम पोर्टल - संघिय

६. विशेष/समपूरक अनुदान कार्यक्रम पोर्टल - बागमति प्रदेश