FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षक बैँकको लागि सूचीकृत गरिएको सूचना सम्बन्धमा

शिक्षक बैँकको लागि सूचीकृत गरिएको सूचना सम्बन्धमा (श्री सम्बन्धित उम्मेद्वारहरु, सबै)

समीक्षा बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

समीक्षा बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा,

श्री सदस्यज्यू (सबै), एकादशी मेला व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन मूल समिति,

श्री संयोजकज्यू (सबै), मेला सञ्चालन तयारी समिति,

श्री संयोजकज्यू (सबै), मेला सञ्‍चालन तयारी उपसमिति

बूढानीलकण्ठ, काठमाडौँ ।

सामुदायिक बहर व्यवस्थापन (दोस्रो पटक प्रकाशित)

सामुदायिक बहर व्यवस्थापन (दोस्रो पटक प्रकाशित- सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०८।२६)

सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण (दोस्रो पटक प्रस्ताव आह्वानको सूचना)

सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण (दोस्रो पटक प्रस्ताव आह्वानको सूचना- सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०८।२६)

Pages